2021. január 17. (vasárnap)

Kerékpár kölcsönzés

bicikli kolcsonzes

Tájékoztatjuk a kedves vendégeinket, hogy lehetőség van kerékpárbérlésre Tolcsván a Borászati Kultúra Házában 1500 Ft/fő/nap áron.

A részletekről érdeklődjenek munkatársainktól az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 47 384-232
+36 30 978-6380
+36 20 435-4669

Webkincstár

Babakotvenyes

Kép1 allampapir

Magyar falu

baz megyei kormanyhivatal

Információsfal

BMH HULLADÉKNAPTÁR 2021

BMH HULLADÉKNAPTÁR 2021...

BMH Hulladéknaptár letöltése [PDF formátum] (images/bmh-hull...

Sárospataki Egészségfejl...

Tisztelt Polgárunk, Kedves Látogató!! A Sárospataki Egészsé...

Tájékoztatás gépjárműadó...

Tisztelt Tolcsvai Lakosok/Adózók! Az egyes adótörvények mód...

Tájékoztatás Iparűzési a...

Tisztelt Adózók! Az egyes adótörvények módosításáról szóló...

Rendelet közösségi együt...

Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. ...

terkep-icon

Rendelet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről

Írta:  péntek, 11 december 2020 09:03

Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 2.)

 önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről

(egységes szerkezetben)

Tolcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével és Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V. 1.) önkormányzati rendeletével, Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg.

Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Tolcsva község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő megatartást követ el.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) a közösségi együttélés alapvető szabályai: a közösségi békés együttélés érdekében meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a lakosság nyugalmát biztosítják,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra közigazgatási bírság kiszabását más jogszabályban nem rendelték el, és amelyet e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

2.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

2. Eljárási rendelkezések

3.§ (1)[1] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik, az eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ideértve bármely személy vagy szervezet bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.

4.§ Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás

a) valamely tevékenységgel valósul meg, a tevékenység elkövetésétől számított 30 napon belül,

b) valamely mulasztásban nyilvánul meg, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül indítható meg az eljárás.

5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül banki átutalással, vagy átutalási postautalványon kell megfizetni Tolcsva Község Önkormányzat 54600360-11025485 számú pénzforgalmi számlájára.

3. Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. § A közterület, zöldterület használatára vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 • aki közterületet engedély nélkül használ, ha a közterület használat engedélyköteles,
 • aki a közterületet az engedélytől eltérő helyen, célra, időtartamban, módon és mértékben használja,
 • aki közterületet engedély nélkül felbont, vagy a bontást követően az eredeti állapot helyreállítását nem, vagy nem megfelelő módon végzi el,
 • [2]
 • aki közterületen gépjárművet mos,
 • aki engedély nélkül gépjárművel zöldterületen, vagy díszburkolattal ellátott területen parkol, vagy arra ráhajt,
 • aki közterülten fás szárú növényt engedély nélkül kivág, megcsonkít, vagy aki közterületre ültetett lágyszárú növényeket kiszedi, letépi,
 • [3]
 • aki közterületen vagy közterületre engedély nélkül szolgáltat műsort,
 • [4] aki, a hatósági felszólítást követően közterületen tárol 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművet, gépjárműszerelvényt; vagy 15 fő férőhelynél nagyobb befogadóképességű autóbuszt; vagy munkagépet, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, pótkocsit, lakókocsit, utánfutót,
 • [5] aki, a hatósági felszólítást követően 3 napon túl közterületen tárol olyan gépjárművet, amely sérülése vagy műszaki állapota miatt közúti közlekedésre alkalmatlan; vagy érvényes forgalmi engedély nélküli vagy rendszám nélküli és ezek hiányában a közúti forgalomban nem vehet részt.

7. § Ivóvízhasználatra, háztartási szennyvíz elhelyezésére, hulladékgyűjtésre vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) aki közkifolyóról ivóvizet mezőgazdasági célra használ,

b) aki a háztartási szilárdhulladékot tároló gyűjtőedénybe tűz- és robbanásveszélyes, mérgező, környezetszennyező anyagot vagy állati tetemet helyez el,

c) [6]

d) [7]

 • Köztisztaságra vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:
 • aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlan előtti, az úttest széléig tartó terület sáv rendben tartásáról a hatósági felszólítás megküldését követően sem gondoskodik, a rendben tartási kötelezettség vonatkozik a járda hó- és síkosság mentesítésére, a belvíz elvezető árok és a zöldterület rendben tartására,
 • aki a hó eltakarítását úgy végzi el, hogy azzal a folyamatos gépjármű vagy gyalogos forgalmat akadályozza,
 • [8]
 • aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a virágzó allergén gyomnövények irtásáról nem gondoskodik,
 • aki az önkormányzat tulajdonában álló vagy egyéb középületen grafitit helyez el,
 • aki az önkormányzat hirdetőtábláira kitűzött idejét múlt hirdetményt az azon feltüntettet rendezvény megvalósulását követő 10 napon belül nem távolítja el.

10/A.[11] § A temetőre és a temetkezés rendjére vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

 • aki a temetőben olyan magatartást tanúsít, amely mások kegyeleti érzéseit zavarja vagy a látogatókat megbotránkoztatja,
 • aki a temető területén olyan tevékenységet végez, amely mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza vagy korlátozza,
 • aki a temető hulladéktárolóiba földet vagy építési törmeléket vagy nem a temetőből származó hulladékot rak le,
 • aki a temetőben a temetési helyre, síremlékre, sírjelre vonatkozó szabályokat nem tartja be,
 • a temetőben temetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó temetkezési vállalkozó, aki az önkormányzattal nem működik együtt,
 • a temetőben vállalkozási tevékenységet végző vállalkozó -a temetkezési vállalkozó kivételével-, aki tevékenységét legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt nem jelenti be az önkormányzatnak,

a temetőben temetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó temetkezési vállalkozó, vállalkozói tevékenységet végző vállalkozó, aki az aktuális igénybevételi díjat vagy temetőfenntartási hozzájárulást vagy a behajtási díjat nem fizeti meg.

 • Ez a rendelet 2016. november 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

Csoma Ernő s. k.                                            Szabó Ferenc s. k.

    polgármester                                                       jegyző       

A kiadmány hiteléül:

Regősné Trembeczki Szilvia s.k.

jegyzőkönyvvezető

Tolcsva, 2020. december 10.

 

[1] Módosította Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[2] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[3] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[4] Kiegészítette Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[5] Kiegészítette Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[6] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[7] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[8] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[9] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[10] Hatályon kívül helyezte Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

[11] Kiegészítette Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

tokaj-vilagorokseg

uszt-logo-trans

umft-logo-trans